adder-subtracter nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adder-subtracter nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adder-subtracter giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adder-subtracter.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • adder-subtracter

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    bộ cộng-trừ