adder-spit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adder-spit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adder-spit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adder-spit.

Từ điển Anh Việt

  • adder-spit

    /'ædəspit/ (adder's_tongue) /'ædəz'ʌɳ/

    * danh từ

    (thực vật học) cây lưỡi rắn (dương xỉ)