adder circuit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adder circuit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adder circuit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adder circuit.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • adder circuit

    * kỹ thuật

    mạch cộng