addict nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

addict nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm addict giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của addict.

Từ điển Anh Việt

 • addict

  /'ædikt/

  * danh từ

  người nghiện

  an opium addict: người nghiện thuốc phiện

  * ngoại động từ

  nghiện

  to be much addicted to drink: nghiện rượu nặng

  ham mê, say mê, miệt mài (làm việc, học tập, nghiên cứu)

  to addict one's mind to archaeology: ham mê khảo cổ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • addict

  someone who is so ardently devoted to something that it resembles an addiction

  a golf addict

  a car nut

  a bodybuilding freak

  a news junkie

  Synonyms: nut, freak, junkie, junky

  someone who is physiologically dependent on a substance; abrupt deprivation of the substance produces withdrawal symptoms

  to cause (someone or oneself) to become dependent (on something, especially a narcotic drug)

  Synonyms: hook