kernel nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

kernel nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm kernel giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của kernel.

Từ điển Anh Việt

 • kernel

  /'kə:nl/

  * danh từ

  (thực vật học) nhân (trong quả hạch)

  hạt (lúa mì)

  (nghĩa bóng) bộ phận nòng cốt, bộ phận chủ yếu

 • kernel

  (vật lí) hạch; hạt nhân

  k. of integral equation hạch của phương trình tích phân

  extendible k. (đại số) hạch giãn được

  iterated k. hạch lặp

  open k. hạch mở

  reciprocal k. (đại số) hạch giãn được

  resolvent k. hạch giải, giải thức

  symmetric k. hạch đối xứng

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • kernel

  * kinh tế

  hạt (lúa mì)

  nhân quả

  * kỹ thuật

  hạch

  hạt

  hạt nhân

  lõi

  nhân

  toán & tin:

  bộ phận chính

  vật lý:

  nhân hạt nhân

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • kernel

  the inner and usually edible part of a seed or grain or nut or fruit stone

  black walnut kernels are difficult to get out of the shell

  Synonyms: meat

  a single whole grain of a cereal

  a kernel of corn

  the choicest or most essential or most vital part of some idea or experience

  the gist of the prosecutor's argument

  the heart and soul of the Republican Party

  the nub of the story

  Synonyms: substance, core, center, centre, essence, gist, heart, heart and soul, inwardness, marrow, meat, nub, pith, sum, nitty-gritty