warmly nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

warmly nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm warmly giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của warmly.

Từ điển Anh Việt

 • warmly

  * phó từ

  một cách ấm áp

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • warmly

  in a warm manner

  warmly dressed

  warm-clad skiers

  Synonyms: warm

  Similar:

  heartily: in a hearty manner

  `Yes,' the children chorused heartily

  We welcomed her warmly

  Synonyms: cordially