ready-made nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ready-made nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ready-made giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ready-made.

Từ điển Anh Việt

 • ready-made

  /'redi'meid/ (ready-for-service)

  * ngoại động từ

  thực hiện, thực hành (kế hoạch hy vọng...)

  thấy rõ, hiểu rõ, nhận thức rõ (việc gì...)

  tả đúng như thật; hình dung (việc gì...) đúng như thật

  these details help to realize the scene: những chi tiết ấy giúp cho việc mô tả cảnh đó đúng như thật

  bán được, thu được

  to realize high prices: bán được giá cao

  to realize a profit: thu được lãi

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • ready-made

  * kinh tế

  làm sẵn

  may sẵn

  * kỹ thuật

  bê tông trộn sẵn

  có sẵn

  làm sẵn

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • ready-made

  a manufactured artifact (as a garment or piece of furniture) that is made in advance and available for purchase

  their apartment was furnished with ready-mades

  Antonyms: custom-made

  made for purchase and immediate use

  Antonyms: custom-made

  commercially produced; not homemade

  ready-made clothes

  Similar:

  cliched: repeated regularly without thought or originality

  ready-made phrases