fixity nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fixity nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fixity giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fixity.

Từ điển Anh Việt

 • fixity

  /'fiksiti/

  * danh từ

  sự cố định, sự bất động

  sự chăm chú

  fixity of look: cái nhìn chăm chú

  tính ổn định, tính thường trực

  (vật lý) tính chịu nhiệt, không hao (không mất trọng lượng hay bay hơi khi nhiệt tăng lên)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • fixity

  * kỹ thuật

  cơ khí & công trình:

  sự ngàm chặt

Từ điển Anh Anh - Wordnet