mending nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mending nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mending giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mending.

Từ điển Anh Việt

 • mending

  * danh từ

  vật được vá/tu sữa/sửa chữa

  sự vá lại/sửa chữa/tu sữa

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • mending

  * kỹ thuật

  sự mạng

  sự sửa chữa

  sự tu sửa

  sự vá

Từ điển Anh Anh - Wordnet