tightening pulley nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tightening pulley nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tightening pulley giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tightening pulley.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • tightening pulley

  * kỹ thuật

  bánh chạy không

  bánh đai căng

  bánh đệm

  con lăn căng

  puli căng

  cơ khí & công trình:

  bánh hướng dẫn