tightening anchor nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tightening anchor nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tightening anchor giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tightening anchor.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • tightening anchor

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    neo căng