tightening with turnbuckle nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tightening with turnbuckle nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tightening with turnbuckle giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tightening with turnbuckle.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • tightening with turnbuckle

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    siết bằng đai ốc