tightening of the fish plate nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tightening of the fish plate nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tightening of the fish plate giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tightening of the fish plate.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • tightening of the fish plate

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    xiết chặt bu lông thanh nối ray