tightening wedge nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tightening wedge nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tightening wedge giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tightening wedge.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • tightening wedge

    * kỹ thuật

    nêm điều chỉnh

    cơ khí & công trình:

    nêm định vị chân siết