tightening nut nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tightening nut nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tightening nut giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tightening nut.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • tightening nut

    * kỹ thuật

    đai ốc siết