tightening connection nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tightening connection nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tightening connection giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tightening connection.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • tightening connection

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    nối chặt