tightening key nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tightening key nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tightening key giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tightening key.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • tightening key

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    chêm điều chỉnh

    chêm hãm