tightening torque nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tightening torque nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tightening torque giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tightening torque.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • tightening torque

    * kỹ thuật

    vật lý:

    mômen xoắn siết chặt