tightening machine nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tightening machine nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tightening machine giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tightening machine.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • tightening machine

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    máy kéo căng