constrain nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

constrain nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm constrain giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của constrain.

Từ điển Anh Việt

 • constrain

  /kən'strein/

  * ngoại động từ

  bắt ép, ép buộc, cưỡng ép, thúc ép

  to constrain someone to do something: ép buộc ai làm việc gì

  dằn xuống, nén, chế ngự, ghìm lại

  nhốt, giam cầm

 • constrain

  ràng buộc, kiềm chế

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • constrain

  * kỹ thuật

  ép buộc

  kiềm chế

  ràng buộc

Từ điển Anh Anh - Wordnet