stiffening agent nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stiffening agent nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stiffening agent giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stiffening agent.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stiffening agent

    * kỹ thuật

    chất làm cứng

    dệt may:

    chất hồ cứng