undo nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

undo nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm undo giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của undo.

Từ điển Anh Việt

 • undo

  /'ʌn'du:/

  * ngoại động từ undid; undone

  tháo, cởi, mở

  to undo a knitting: tháo một cái áo đan

  to undo a parcel: mở một gói

  to undo one's dress: mở khuy áo

  xoá, huỷ

  to undo a contract: huỷ một hợp đồng

  phá hoại, làm cho đồi truỵ, làm hư hỏng, làm hại đến thanh danh

  drink has undone him: rượu chè đã làm nó hư hỏng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • undo

  cancel, annul, or reverse an action or its effect

  I wish I could undo my actions

  cause the ruin or downfall of

  A single mistake undid the President and he had to resign

  Similar:

  unmake: deprive of certain characteristics

  Antonyms: make

  untie: cause to become loose

  undo the shoelace

  untie the knot

  loosen the necktie

  Synonyms: loosen

  unwrap: remove the outer cover or wrapping of

  Let's unwrap the gifts!

  undo the parcel

  Antonyms: wrap