tie-up nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tie-up nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tie-up giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tie-up.

Từ điển Anh Việt

 • tie-up

  /'taiʌp/

  * danh từ

  (thương nghiệp) sự thoả thuận

  sự cấm đường

  sự ngừng (công việc, giao thông..., do công nhân đình công, do hỏng máy...)

  tình trạng khó khăn bế tắc

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • tie-up

  Similar:

  affiliation: a social or business relationship

  a valuable financial affiliation

  he was sorry he had to sever his ties with other members of the team

  many close associations with England

  Synonyms: association, tie

  stand: an interruption of normal activity

  Synonyms: standstill