abide by nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

abide by nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm abide by giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của abide by.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • abide by

  Similar:

  comply: act in accordance with someone's rules, commands, or wishes

  He complied with my instructions

  You must comply or else!

  Follow these simple rules

  abide by the rules

  Synonyms: follow

  respect: show respect towards

  honor your parents!

  Synonyms: honor, honour, observe

  Antonyms: disrespect

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).