have a bun in the oven nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

have a bun in the oven nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm have a bun in the oven giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của have a bun in the oven.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • have a bun in the oven

  be pregnant with

  She is bearing his child

  The are expecting another child in January

  I am carrying his child

  Synonyms: bear, carry, gestate, expect

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).