haven nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

haven nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm haven giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của haven.

Từ điển Anh Việt

 • haven

  /'heivn/

  * danh từ

  bến tàu, cảng

  (nghĩa bóng) nơi trú, nơi ẩn náu

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • haven

  * kinh tế

  bến cảng

  cảng

  cảng khẩu

  chỗ tàu đậu ở cảng

  nơi ẩn náu

  quả tầm quân

  quả táo gai

  * kỹ thuật

  bến tàu

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • haven

  a shelter serving as a place of safety or sanctuary

  Synonyms: oasis

  Similar:

  seaport: a sheltered port where ships can take on or discharge cargo

  Synonyms: harbor, harbour