haverhill fever nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

haverhill fever nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm haverhill fever giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của haverhill fever.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • haverhill fever

    the form of ratbite fever occurring in the United States

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).