have the best nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

have the best nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm have the best giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của have the best.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • have the best

    Similar:

    get the best: overcome, usually through no fault or weakness of the person that is overcome

    Heart disease can get the best of us

    Synonyms: overcome

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).