haversack nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

haversack nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm haversack giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của haversack.

Từ điển Anh Việt

  • haversack

    * danh từ

    túi dết

Từ điển Anh Anh - Wordnet