have-on nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

have-on nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm have-on giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của have-on.

Từ điển Anh Việt

  • have-on

    /'hæv'ɔn/

    * danh từ

    (thông tục) sự lừa gạt, sự lừa bịp