haversion system nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

haversion system nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm haversion system giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của haversion system.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • haversion system

    * kỹ thuật

    y học:

    hệ Havers