accrue nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

accrue nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm accrue giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của accrue.

Từ điển Anh Việt

 • accrue

  /ə'kru:/

  * nội động từ

  (+ to) đổ dồn về (ai...)

  great profit accrued to them: những món lợi lớn cứ dồn về họ

  (+ from) sinh ra (từ...), do... mà ra

  such difficulties always accrue from carelessness: những khó khăn như vậy thường do sự cẩu thả mà ra

  dồn lại, tích luỹ lại (tiền lãi...)

  interest accrues from the first of January: tiền lãi dồn lại từ ngày mồng một tháng giêng

  accrued interest: tiền lãi để dồn lại

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • accrue

  * kinh tế

  cộng gộp vào

  dồn lại

  kể vào

  phải tính

  tăng dần

  tăng gia

  tăng thêm

  tích lũy lại

  tính dồn lại

  tính trước

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • accrue

  grow by addition

  The interest accrues

  come into the possession of

  The house accrued to the oldest son

  Synonyms: fall