accrued interest on mortgage nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

accrued interest on mortgage nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm accrued interest on mortgage giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của accrued interest on mortgage.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • accrued interest on mortgage

    * kinh tế

    lãi thế chấp phải tính