accrued interest on notes payable nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

accrued interest on notes payable nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm accrued interest on notes payable giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của accrued interest on notes payable.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • accrued interest on notes payable

    * kinh tế

    lãi chứng khoán (chưa trả) phải trả