precipitate nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

precipitate nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm precipitate giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của precipitate.

Từ điển Anh Việt

 • precipitate

  /pri'sipitit/

  * danh từ

  (hoá học) chất kết tủa, chất lắng

  mưa, sương

  * tính từ

  vội vàng, vội vã cuống cuồng, đâm sấp giập ngửa

  hấp tấp, khinh suất, thiếu suy nghĩ (người, hành động)[pri'sipiteit]

  * ngoại động từ

  lao xuống, quăng xuống, xô đẩy xuống, ném xuống

  to oneself: lao đầu xuống, nhảy xuống

  (nghĩa bóng) xô đẩy, dồn (ai vào cảnh hiểm nghèo, tai ách, bất hạnh...)

  làm gấp, thúc giục, làm mau đến, làm sớm đến

  this only serves to precipitate his ruin: cái đó chỉ làm cho hắn sớm phá sản thôi

  (hoá học) làm kết tủa, làm lắng

  (vật lý) làm ngưng (hơi nước thành giọt)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • precipitate

  * kinh tế

  cặn lắng

  chất kết tủa

  kết tủa

  * kỹ thuật

  chất lắng

  kết tủa

  làm kết tủa

  làm lắng

  lắng

  lắng đọng

  mưa

  hóa học & vật liệu:

  hạt tiết ra

  phần kết tủa

  phần tử tiết ra

  phi chất kết tủa

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • precipitate

  a precipitated solid substance in suspension or after settling or filtering

  bring about abruptly

  The crisis precipitated by Russia's revolution

  separate as a fine suspension of solid particles

  fall from clouds

  rain, snow and sleet were falling

  Vesuvius precipitated its fiery, destructive rage on Herculaneum

  Synonyms: come down, fall

  fall vertically, sharply, or headlong

  Our economy precipitated into complete ruin

  hurl or throw violently

  The bridge broke and precipitated the train into the river below

  Similar:

  hasty: done with very great haste and without due deliberation

  hasty marriage seldom proveth well"- Shakespeare

  hasty makeshifts take the place of planning"- Arthur Geddes

  rejected what was regarded as an overhasty plan for reconversion

  wondered whether they had been rather precipitate in deposing the king

  Synonyms: overhasty, precipitant, precipitous