go down nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

go down nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm go down giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của go down.

Từ điển Anh Việt

 • go down

  xuống, đi xuống

  chìm (tàu thuỷ); lặn (mặt trời, mặt trăng...)

  trôi (thức ăn, thức uống...)

  this pill won't go down: viên thuốc ấy không nuốt trôi được

  được hoan nghênh, được hưởng ứng, được thừa nhận (lời giải thích, lời xin lỗi, câu chuyện, vở kịch...)

  the new play went down very well with the audiences: vở kịch mới được người xem hoan nghênh nhiệt liệt

  được tiếp tục (cho đến)

  bị đánh ngã, bại trận

  to go down before an opponent: bị địch thủ đánh ngã

  to go down in an exam: thi hỏng

  ra trường (đại học)

  yên tĩnh, lắng đi, dịu đi (biển, gió...)

  hạ (giá cả)

  được ghi lại, được ghi nhớ

  to go down in history: được ghi lại trong lịch sử

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • go down

  * kinh tế

  giá cả hạ xuống

  giảm bớt

  sụt giảm

  * kỹ thuật

  chìm

  ngập (tàu)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • go down

  be recorded or remembered

  She will go down as the first feminist

  be ingested

  This wine sure goes down well

  The food wouldn't go down

  be defeated

  If America goes down, the free world will go down, too

  Similar:

  descend: move downward and lower, but not necessarily all the way

  The temperature is going down

  The barometer is falling

  The curtain fell on the diva

  Her hand went up and then fell again

  Synonyms: fall, come down

  Antonyms: ascend, rise

  sink: go under, "The raft sank and its occupants drowned"

  Synonyms: settle, go under

  Antonyms: float

  decline: grow smaller

  Interest in the project waned

  Synonyms: wane

  set: disappear beyond the horizon

  the sun sets early these days

  Synonyms: go under

  Antonyms: rise

  crash: stop operating

  My computer crashed last night

  The system goes down at least once a week