decline nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

decline nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm decline giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của decline.

Từ điển Anh Việt

 • decline

  /di'klain/

  * danh từ

  sự sụt, sự suy tàn, sự suy sụp, sự tàn tạ

  the decline of imperialism: sự suy tàn của chủ nghĩa đế quốc

  the decline of prices: sự sụt giá

  the decline of old age: sự tàn tạ của tuổi già

  the decline of the moon: lúc trăng tàn

  (y học) bệnh gầy mòn, sự sụt sức

  to fall into a decline: mắc bệnh gầy mòn, bị sụt sức

  * nội động từ

  nghiêng đi, dốc nghiêng đi

  nghiêng mình, cúi mình, cúi đầu rũ xuống

  tàn dần (ngày); xế, xế tà (mặt trời...); suy đi, suy dần (sức khoẻ); sụt xuống (giá cả...)

  suy sụp, suy vi, tàn tạ

  * ngoại động từ

  nghiêng (mình), cúi (đầu)

  từ chối, khước từ, không nhận, không chịu

  to decline an invitation: khước từ lời mời

  to decline battle: không chịu giao chiến

  to decline a challenge: không nhận lời thách

  to decline to do (doing) something: từ chối không làm gì

  to decline with thanks: từ chối một cách khinh bỉ

  (ngôn ngữ học) biến cách

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • decline

  * kinh tế

  hạ xuống

  sự tuột giảm (vật giá)

  từ chối khéo (giá chào hoặc đơn đặt hàng)

  từ chối quanh co

  tuột giảm

  * kỹ thuật

  độ dốc

  độ nghiêng

  giảm

  giảm bớt

  hạ thấp

  làm suy giảm

  sự giảm

  sự hạ

  xây dựng:

  khước từ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • decline

  change toward something smaller or lower

  Synonyms: diminution

  a condition inferior to an earlier condition; a gradual falling off from a better state

  Synonyms: declination

  Antonyms: improvement

  grow smaller

  Interest in the project waned

  Synonyms: go down, wane

  go down

  The roof declines here

  go down in value

  the stock market corrected

  prices slumped

  Synonyms: slump, correct

  inflect for number, gender, case, etc., "in many languages, speakers decline nouns, pronouns, and adjectives"

  Similar:

  decay: a gradual decrease; as of stored charge or current

  descent: a downward slope or bend

  Synonyms: declivity, fall, declination, declension, downslope

  Antonyms: ascent

  worsen: grow worse

  Conditions in the slum worsened

  Antonyms: better

  refuse: refuse to accept

  He refused my offer of hospitality

  Synonyms: reject, pass up, turn down

  Antonyms: accept

  refuse: show unwillingness towards

  he declined to join the group on a hike

  Antonyms: accept