refuse nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

refuse nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm refuse giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của refuse.

Từ điển Anh Việt

 • refuse

  /ri'fju:z/

  * động từ

  từ chối, khước từ, cự tuyệt

  to someone's help: không nhận sự giúp đỡ của ai

  to refuse to do something: từ chối không làm việc gì

  chùn lại, không dám nhảy qua (hàng rào) (ngựa thi)

  the horse refuses the fence: con ngựa chùn lại không dám nhảy qua hàng rào['refju:s]

  * danh từ

  đồ thừa, đồ thải, đồ bỏ đi; rác rưởi

  (địa lý,địa chất) đá thải, bâi thải đá

  (kỹ thuật) vật phẩm bỏ đi (của kim loại)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • refuse

  show unwillingness towards

  he declined to join the group on a hike

  Synonyms: decline

  Antonyms: accept

  refuse to accept

  He refused my offer of hospitality

  Synonyms: reject, pass up, turn down, decline

  Antonyms: accept

  Similar:

  garbage: food that is discarded (as from a kitchen)

  Synonyms: food waste, scraps

  defy: elude, especially in a baffling way

  This behavior defies explanation

  Synonyms: resist

  Antonyms: lend oneself

  deny: refuse to let have

  She denies me every pleasure

  he denies her her weekly allowance

  Antonyms: allow

  resist: resist immunologically the introduction of some foreign tissue or organ

  His body rejected the liver of the donor

  Synonyms: reject

  reject: refuse entrance or membership

  They turned away hundreds of fans

  Black people were often rejected by country clubs

  Synonyms: turn down, turn away

  Antonyms: admit