decay nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

decay nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm decay giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của decay.

Từ điển Anh Việt

 • decay

  /di'kei/

  * danh từ

  tình trạng suy tàn, tình trạng suy sụp, tình trạng sa sút (quốc gia, gia đình...)

  tình trạng đổ nát, tình trạng mục nát (nhà cửa...)

  tình trạng thối rữa; chỗ thối (quả)

  tình trạng sâu, tình trạng mục (răng, xương, gỗ...)

  (vật lý) sự rã, sự phân rã

  radioactive decay: sự phân rã phóng xạ

  to fall into decay

  suy tàn, suy sụp (quốc gia, gia đình...)

  đổ nát, mục nát (nhà cửa...)

  * nội động từ

  suy tàn, suy sụp, sa sút (quốc gia, gia đình...)

  hư nát, đổ nát, mục nát (nhà cửa...)

  sự suy nhược (sức khoẻ)

  thối rữa (quả)

  sâu, mục (răng, xương, gỗ...)

  a decayed tooth: răng sâu

  decayed wood: gỗ mục

  (vật lý) rã, phân rã

  * ngoại động từ

  làm sâu (răng...), làm mục nát (gỗ...)

 • decay

  (vật lí) phân huỷ

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • decay

  * kinh tế

  bấy nát

  hư nát

  sự hư hỏng

  sự mục nát

  sự thối rữa

  tình trạng mục nát

  * kỹ thuật

  giảm bớt

  làm suy giảm

  mục (của gỗ)

  phân hủy

  phân rã

  sự cản dịu

  sự giảm

  sự giảm dần

  sự làm nhạt

  sự mục nát

  sự phân hủy

  sự phân rã

  sự phong hóa

  sự rã hình

  sự thối rữa

  xây dựng:

  chỗ mục

  sự phóng hóa

  sự suy thoái

  vật mục

  điện lạnh:

  sự (phân) rã

  điện:

  sự giảm suất

  cơ khí & công trình:

  sự rã

  toán & tin:

  sự suy giảm

  sự yếu đi

  y học:

  sự suy yếu

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • decay

  the process of gradually becoming inferior

  a gradual decrease; as of stored charge or current

  Synonyms: decline

  the organic phenomenon of rotting

  Synonyms: decomposition

  an inferior state resulting from the process of decaying

  the corpse was in an advanced state of decay

  the house had fallen into a serious state of decay and disrepair

  the spontaneous disintegration of a radioactive substance along with the emission of ionizing radiation

  Synonyms: radioactive decay, disintegration

  fall into decay or ruin

  The unoccupied house started to decay

  Synonyms: crumble, dilapidate

  undergo decay or decomposition

  The body started to decay and needed to be cremated

  Similar:

  disintegrate: lose a stored charge, magnetic flux, or current

  the particles disintegrated during the nuclear fission process

  Synonyms: decompose