decompose nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

decompose nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm decompose giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của decompose.

Từ điển Anh Việt

 • decompose

  /,di:kəm'pouz/

  * ngoại động từ

  (vật lý); (hoá học) phân tích; phân ly, phân huỷ

  làm thối nát, làm mủn, làm mục rữa

  heat decomposes meat: nóng làm ôi thối thịt

  (nghĩa bóng) phân tích (động cơ, từ trường)

  * nội động từ

  (vật lý); (hoá học) phân tích; phân ly, phân huỷ

  thối rữa, mục rữa

 • decompose

  phân tích

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • decompose

  separate (substances) into constituent elements or parts

  Synonyms: break up, break down

  break down

  The bodies decomposed in the heat

  Synonyms: rot, molder, moulder

  Similar:

  disintegrate: lose a stored charge, magnetic flux, or current

  the particles disintegrated during the nuclear fission process

  Synonyms: decay