molder nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

molder nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm molder giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của molder.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • molder

    * kỹ thuật

    máy làm khuôn

Từ điển Anh Anh - Wordnet