disintegration nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

disintegration nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm disintegration giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của disintegration.

Từ điển Anh Việt

 • disintegration

  /dis,inti'greiʃn/

  * danh từ

  sự làm tan rã, sự làm rã ra

  (hoá học) sự phân huỷ

 • disintegration

  sự phân huỷ

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • disintegration

  * kinh tế

  giải thể

  phân tán

  sự làm tan rã

  sự nghiền nhỏ ra

  sự phân biệt

  sự phân hủy

  * kỹ thuật

  phá hủy

  phân rã

  sự đập nhỏ

  sự nghiền

  sự phân hủy

  sự phân rã

  sự tách

  sự tan rã

  sự vỡ

  tan rã

  điện lạnh:

  sự (phân) rã

  xây dựng:

  sự nghiền nát

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • disintegration

  a loss (or serious disruption) of organization in some system

  a disintegration of personality

  Similar:

  decomposition: in a decomposed state

  dissolution: separation into component parts

  decay: the spontaneous disintegration of a radioactive substance along with the emission of ionizing radiation

  Synonyms: radioactive decay

  annihilation: total destruction

  bomb tests resulted in the annihilation of the atoll