originate nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

originate nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm originate giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của originate.

Từ điển Anh Việt

 • originate

  /ə'ridʤineit/

  * ngoại động từ

  bắt đầu, khởi đầu

  phát minh tạo thành

  * nội động từ

  bắt ngồn, gốc ở, do ở

  hình thành

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • originate

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  khởi nguồn từ

  toán & tin:

  phát xuất

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • originate

  come into existence; take on form or shape

  A new religious movement originated in that country

  a love that sprang up from friendship

  the idea for the book grew out of a short story

  An interesting phenomenon uprose

  Synonyms: arise, rise, develop, uprise, spring up, grow

  bring into being

  He initiated a new program

  Start a foundation

  Synonyms: initiate, start

  begin a trip at a certain point, as of a plane, train, bus, etc.

  The flight originates in Calcutta