originate mode nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

originate mode nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm originate mode giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của originate mode.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • originate mode

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    chế độ nguyên thủy