parachute nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

parachute nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm parachute giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của parachute.

Từ điển Anh Việt

 • parachute

  /'pærəʃu:t/

  * danh từ

  cái dù (để nhảy)

  * ngoại động từ

  thả bằng dù

  * nội động từ

  nhảy dù

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • parachute

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  thả dù

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • parachute

  rescue equipment consisting of a device that fills with air and retards your fall

  Synonyms: chute

  Similar:

  chute: jump from an airplane and descend with a parachute

  Synonyms: jump