parachute brake nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

parachute brake nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm parachute brake giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của parachute brake.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • parachute brake

    * kỹ thuật

    phanh dù

    phanh gấp