parachute dropping nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

parachute dropping nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm parachute dropping giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của parachute dropping.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • parachute dropping

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    sự thả xuống bằng dù