parachute mine nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

parachute mine nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm parachute mine giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của parachute mine.

Từ điển Anh Việt

  • parachute mine

    /'pærəʃu:t'main/

    * danh từ

    mìn thả bằng dù