parachute jumper nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

parachute jumper nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm parachute jumper giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của parachute jumper.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • parachute jumper

    Similar:

    parachutist: a person who jumps from aircraft using a parachute

    Synonyms: parachuter

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).