stickpin nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stickpin nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stickpin giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stickpin.

Từ điển Anh Việt

  • stickpin

    /'stikpin/

    * danh từ

    ghim cài ca vát

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • stickpin

    a decorative pin that is worn in a necktie